مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
کاوسی چاهک رئیس هیئت مدیره
رضا الماسی نائب رئیس هیئت مدیره
یوسف پاشانژاد عضو هیئت مدیره
داود عابدی ناشی مدیرعامل