جستجو مزایده ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی فرم مزایده فروش نهال غیر مثمر ,ضایعات نوار آبیاری واتصالات چدنی 1397/10/3 1397/9/22 1397/10/3
2 شرکت کشت و صنعت اسفراین آگهی مزایده فروش نوبت دوم دانه هندوانه آجیلی 1397/9/28 1397/9/20 1397/9/28
3 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش ضایعات 1397/9/14 1397/9/5 1397/9/14
4 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان مزایده فروش حدوداً 45 تن محصول پسته و یک تن عناب خشک 1397/9/13 1397/9/3 1397/9/15
5 شرکت کشت و صنعت اسفراین مزایده فروش دانه هندوانه آجیلی 1397/9/12 1397/8/30 1397/9/12
6 موسسه باغات آستان قدس رضوی مزایده واگذاری باغ های بیلدر و چاه خاصه به صورت مساقات 1397/9/3 1397/8/23 1397/9/5
7 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه آذر ماه 1397 1397/8/27 1397/8/21 1397/8/27
8 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان مزایده و مناقصه 1397/8/22 1397/8/10 1397/8/23
9 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه آبان ماه 1397 1397/7/28 1397/7/21 1397/7/28
10 موسسه باغات آستان قدس رضوی تجدید مزایده لوازم مازاد و ضایعاتی موسسه باغات 1397/7/25 1397/7/17 1397/7/27
123456789